Mediante esta Política de Privacidade comprometémonos a asegurar que a súa información persoal se atope protexida e non se utilice de forma indebida.

Neste documento explicamos quen é o responsable de tratamento, con que finalidade se vai tratar a súa información persoal, a lexitimación para o tratamento, como a solicitamos, como a utilizamos, os dereitos que lle asisten e tamén se explican os procesos que dispuxemos para protexer a súa privacidade.

Ao facilitarnos a súa información persoal e utilizar os nosos sitios web, entendemos que leu e comprendeu os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen. A empresa asume a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos nacional e europea, e ten o obxectivo de tratar os seus datos de maneira lícita, leal e transparente.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO  CLUB DE TENIS DA CORUÑA Domicilio Social: Mahatma Gandhi s/n , 15176, O Seixal (Oleiros)  
FINALIDADEA xestión administrativa, contable, fiscal e deportiva na súa condición de socio da entidade e realizar o envío da información a través do noso servizo de boletín de noticias.  
LEXITIMACIÓN*Para o cumprimento dun contrato e/ou relación comercial. *Para o cumprimento de distintas obrigacións legais. *Por interese lexítimo, por exemplo, por motivos de seguridade, prevención da fraude. *Para mellorar os nosos servizos e produtos, ou para xestionar as solicitudes, consultas ou posibles reclamacións que puidesen xurdir. *Co seu consentimento expreso.
CONSERVACIÓNSó almacenamos a súa información persoal na medida en que a necesitamos a fin de poder utilizala segundo a finalidade pola que foi solicitada, e segundo a base xurídica do tratamento da mesma de conformidade coa lei aplicable. Manteremos a súa información persoal mentres exista unha relación contractual e/ou comercial con vostede, ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión, cancelación e/ou limitación do tratamento dos seus datos. Nestes casos, manteremos a información debidamente bloqueada, sen darlle ningún uso, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual do seu tratamento, que deba ser atendida e para o cal sexa necesaria a súa recuperación.  
DESTINATARIOSSe vostede nos deu o seu consentimento, a información que nos facilita será comunicada a empresas ou profesionais directamente relacionados co responsable. Así mesmo, hai empresas que nos prestan outro tipo de servizos como son: tecnoloxía da información (almacenamento e procesamento da información), servizos contables, fiscais, servizos de auditoría etc. Estas terceiras partes só teñen acceso á información persoal que necesitan para levar a cabo devanditos servizos. Esíxeselles que manteñan en confidencialidade a súa información persoal e non poden utilizala de ningunha outra forma que aquela que lles solicitamos. Todas estas empresas aplican o mesmo grao de protección que o responsable, e o acceso está regulado por un contrato de encargado de tratamento. Así mesmo, a súa información persoal estará a disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais para a atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento.
DEREITOS DOS INTERESADOS.Os interesados poderán exercer os dereitos acceso, rectificación, supresión, portabilidade e a limitación ou oposición, dirixíndose por escrito, acompañando fotocopia do DNI a:   CLUB DE TENIS DA CORUÑA Mahatma Gandhi s/n , 15176, O Seixal (Oleiros) Tel: 981 660519 administracion@teniscoruna.com  
Transferencia internacionalA información persoal que solicitamos reside en España, non se realizan transferencias internacionais de datos.
Ligazóns a sitios web de terceirosNo caso que fornezamos ligazóns a sitios web que non son operados nin controlados por nós será puntualmente informado, xa que non temos control algún sobre eses sitios nin somos responsables do contido dos mesmos.
Datos de menoresNon solicitamos información persoal ningunha de menores deliberadamente, se non é coa autorización do pai/nai ou titor. Se vostede é menor de idade, por favor non tente rexistrarse como usuario dos nosos sitios web. Se descubrimos que por erro obtivemos información persoal dun menor, eliminaremos esta información canto antes.  

Implementamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas coa finalidade de protexer os seus datos persoais, e estas medidas son revisadas periodicamente.

A entidade resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, a entidade anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Tamén lle informamos que pode dirixirse á Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente para obter información adicional ou presentar unha reclamación.