En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación detállanse os datos de identificación da empresa:

Nome da empresa:
Razón social:  CLUB DE TENIS DA CORUÑA
NIF: G15055288
Dirección: Mahatma Gandhi s/n, 15176, O Seixal (Oleiros)
Teléfono:    Tel: 981 660519

Neste espazo, os usuarios atoparán toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre eles e a empresa como responsable da WEB.

A empresa, como responsable da WEB, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e dos nosos clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e o uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

A WEB, por tanto, cumpre rigorosamente co RXPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e coa LSSI-CE (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico).

Condicións xerais de uso

As presentes condicións xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas integrantes da WEB, incluídos os contidos e os servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á WEB acepta someterse ás condicións xerais vixentes en cada momento nela.

Datos persoais que solicitamos e como o facemos

Le a  Política de Privacidade

Compromisos e obrigacións

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á WEB non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa empresa. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar a WEB, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da WEB con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento da mesma. Respecto dos contidos, prohíbese:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares.
  • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares.
  • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da WEB o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa ou de terceiros, ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar a WEB, ou que impedise, de calquera forma, a súa normal utilización.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario coñece e acepta que a totalidade da WEB, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos da WEB, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa.

Ligazóns externas

A WEB proporciona ligazóns a outros sitios web e contidos que son propiedade de terceiros .O único obxecto das ligazóns é proporcionarlle ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditas ligazóns. A empresa non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditas ligazóns.